Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach ogłasza rekrutację do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020. W/w deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację, a więc w dniach 27.02.2019 r. – 05.03.2019 r.  Niezłożnie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, tzn. od 1 września 2019 r.
DEKLARACJA
Rekrutację do przedszkola przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na WNIOSEK rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Rekrutacją do przedszkola objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach 2013, 2014, 2015, 2016) nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.
Wymagane dokumenty potrzebne do rekrutacji:
WNIOSEK o przyjęcie dziecka do oddziału dzieci 3 i 4 letnich
WNIOSEK o przyjęcie dziecka do oddziału dzieci 5 i 6 letnich
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU
POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
a.    6.03.2019r. – 20.03.2019r. godz. 15.00 – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
b.    20.03.2019 r. – 23.03.2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.
c.    25.03.2019 r. godz.14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych.
d.    26.03.2019 r. – 4.04.2019 r. godz.14.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
e.    8.04.2019 r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

Rekrutacja do klasy I
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Jasińskiego w Gawłuszowicach ogłasza rekrutację do klasy I na rok szkolny 2019/2020. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie ZGŁOSZENIA.
ZGŁOSZENIE DO KLASY I
ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA
W przypadku wolnych miejsc w klasie I, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły na WNIOSEK rodzica/opiekuna prawnego. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawo-wej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Wymagane dokumenty potrzebne do rekrutacji:
WNIOSEK DO KLASY I
ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU
POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I
a.    6.03.2019 r. – 20.03.2019 r. godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.
b.    20.03.2019 r. – 23.03.2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.
c.    25.03.2019 r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych.
d.    26.03.2019 r. – 4.04.2019 r. godz. 14.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.
e.    8.04.2019 r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.