Zasady przyjęć do oddziałów przedszkolnych oraz do klasy I
w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021

I. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego:.

1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.
W/w deklarację składa się w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację, a więc w dniach 24.02.2020 r. – 06.03.2020 r. Niezłożnie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu, tzn. od 1 września 2020 r.
DEKLARACJA

DEKLARACJA (.doc)

2. Rekrutację do oddziałów przedszkolnych przeprowadza się na wolne miejsca w przedszkolu. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Rekrutacją do oddziałów przedszkolnych objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2014, 2015, 2016, 2017) nie uczęszczające do przedszkola w bieżącym roku szkolnym.
Wymagane dokumenty potrzebne do rekrutacji:
WNIOSEK o przyjęcie dziecka do oddziału dzieci 3 i 4 letnich

WNIOSEK o przyjecie dziecka do oddziału dzieci 3 i 4-letnich (.doc)

WNIOSEK o przyjęcie dziecka do oddziału dzieci 5 i 6 letnich

WNIOSEK  o przyjęcie dziecka do oddziału dzieci 5 i 6-letnich (.doc)

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (.doc)

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJECIA (.doc)

3. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

a) 9.03.2020 r. – 20.03.2020 r. do godz. 14.00 – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego.
b) 23.03.2020 r. – 25.03.2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.
c) 25.03.2020 r. o godz.14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych.
d) 26.03.2020 r. – 3.04.2020 r. do godz.14.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.
e) 7.04.20120 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.

II. Rekrutacja do klasy I

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmowane są:

• dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
• dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole.

2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia.
ZGŁOSZENIE DO KLASY I

ZGŁOSZENIE DO KLASY I (.doc)

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA (.doc)

3. W przypadku wolnych miejsc w klasie I, mogą być przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016, kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Wymagane dokumenty potrzebne do rekrutacji:
WNIOSEK DO KLASY I

WNIOSEK DO KLASY I (.doc)

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU (.doc)

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA (.doc)

4. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I

a) 9.03.2020 r. – 19.03.2020 r. do godz. 14.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej.
b) 23.03.2020 r. – 25.03.2020 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej.
c) 25.03.2020 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych.
d) 26.03.2020 r. – 3.04.2020 r. do godz. 14.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia.
e) 7.04.2020 r. godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.