Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy. Terapię logopedyczną w roku szkolnym 2020/2021 w naszlogopedaej szkole prowadzą: mgr Anna Lubera oraz mgr Anita Zych-Tymuła.


Godziny pracy logopedy
w roku szkolnym 2020/2021:

Dzień tygodnia mgr Anna Lubera
mgr Anita Zych-Tymuła
Poniedziałek 10.15 – 10.45
Wtorek 13.20 – 14.20
Środa 13.20 – 14.20
Czwartek 13.20 – 14.20
 Piątek 9.40 – 10.10

Zadania logopedy szkolnego:

  • przeprowadzenie badań wstępnych,
  • diagnozowanie logopedyczne,
  • organizowanie pomocy logopedycznej,
  • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
  • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli

Informacje o terapii logopedycznej

Szanowni Państwo,
Z uwagi na specyfikę terapii logopedycznej ważne jest, by zadawane przez logopedę ćwiczenia były wykonywane w domu codziennie przez 15 minut, zawsze w obecności rodzica, który wskaże dziecku ewentualne błędy. Ćwiczenia są zapisywane lub wklejane do zeszytu. Uczeń jest zobowiązany do codziennego przećwiczenia całych ostatnich zajęć, a raz w tygodniu całego zeszytu. Uczeń powinien przynosić zeszyt na każde zajęcia z logopedą.
WARUNKIEM SKUTECZNEJ TERAPII LOGOPEDYCZNEJ JEST PRACA Z DZIECKIEM W DOMU. BEZ NIEJ NIE BĘDZIE EFEKTÓW W POSTACI POPRAWNEJ WYMOWY.
Państwo zobowiązani są dbać o regularne uczestnictwo dziecka w zajęciach przestrzegać zaleceń logopedy i współpracy ze mną w zakresie oddziaływań wobec dziecka oraz wykonywaniu z nim ćwiczeń w domu. Jeśli zajdzie taka potrzeba należy zadbać o konsultacje z lekarzem specjalistą
i dostarczenie terapeucie stosownych dokumentów (opinii, wyników badań, konsultacji). Mają Państwo prawo w dowolnym momencie zrezygnować z terapii, o czym uprzedzą logopedę. Proszę mieć świadomość, iż postępy terapii zależą od regularnych ćwiczeń z dzieckiem w domu i przestrzegania zaleceń terapeuty. Należy również przyjąć do wiadomości, iż brak pracy w domu będzie skutkował brakiem efektów terapii. Tylko podczas codziennych ćwiczeń jesteśmy w stanie wspólnie osiągnąć sukces.
Jako logopeda zobowiązuję się prowadzić terapię logopedyczną z najwyższą możliwą starannością, przy wykorzystaniu dostępnej mi wiedzy oraz informować rodziców o postępach dziecka, a także przygotowywać materiały do pracy w domu i udzielać rodzicom wszelkich potrzebnych wyjaśnień co do sposobu wykonywania ćwiczeń. Zapewniam, że terapia będzie prowadzona z zachowaniem zasad poufności.