pomidorZasady korzystania ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Władysława Jasińskiego
w Gawłuszowicach

Posiłki w naszej stołówce szkolnej przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia w oparciu tylko o naturalne produkty. Dużym atrybutem jest fakt uwzględniania w menu również upodobań smakowych naszych uczniów.

1. Posiłki wydawane są w dni nauki szkolnej i są odpłatne.
2.Opłata wnoszona jest z dołu za dany miesiąc przelewem na rachunek bankowy szkoły do 14 każdego miesiąca żywieniowego, zgodnie z ilością dni w których dziecko było zapisane/zgłoszone do dożywiania.
3. Koszt śniadania, podwieczorku oraz jednodaniowego obiadu jest ustalony na rok 2022:
a) cena obiadu jednodaniowego wynosi – 8,00 zł
b) cena śniadania wynosi – 2,00 zł
c) cena podwieczorku wynosi – 1,50 zł
d) cena wyżywienia w oddziałach przedszkolnych (całodniwe wyżywienie) wynosi – 11,50 zł.
4. Opłaty za wyżywienie oraz opłatę stałą (0,70 zł/za 1 godzinę – powyżej pięciu godzin pobytu dziecka w przedszkolu) należy dokonywać włącznie przelewem na rachunek bankowy:
Szkoła Podstawowa w Gawłuszowicach 39-307 Gawłuszowice 5
Nr konta w Banku Spółdzielczym: 85 9183 1031 2003 3003 0053 0001
5. Prosimy zwrócić uwagę, aby w treści przelewu wpisać imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który dokonują Państwo wpłaty.
6. Informacja dotycząca wysokości wpłat za posiłki za poprzedni miesiąc zostanie przekazana uczniowi/dziecku w formie wydruku do 10 dnia bieżącego miesiąca. Informację o wysokości wpłaty można również uzyskać pod numerem telefonów: 177744284, 517821432
7. Posiłki są wydawane w określonym czasie zgodnie z harmonogramem wydawania posiłków.
8. W przypadku nieobecności dziecka w oddziałach przedszkolnych 3 i 4-latków oraz dzieci, które mają wykupione oprócz obiadu śniadania bądź podwieczorki opłata nie jest naliczana, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do administracji szkoły (tel. 17 7744284) najpóźniej do godz. 7.30 w dniu absencji.
9. W przypadku, gdy dziecko korzysta tylko z obiadów, nie ma obowiązku wcześniejszego zgłaszania jego nieobecności w szkole.
10. Jeśli uczeń/dziecko nie będzie korzystał/o z dożywiania rodzic ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do administracji szkoły (tel. 17 7744284).
11. Nieobecność wynikającą z wycieczek zbiorowych, wyjazdów lub innych przyczyn organizacyjnych szkoły – zgłasza nauczyciel.
12. W przypadku braku zgłoszenia nieobecności dziecka w szkole, opłaty za posiłek będą naliczane.
Opis przelewu:
Nazwa odbiorcy: Szkoła Podstawowa w Gawłuszowicach,
39-307 Gawłuszowice 5
Nazwa zleceniodawcy: imię i nazwisko rodzica, adres wpłacającego
Tytułem: żywienie/ miesiąc i rok/ imię i nazwisko dziecka/oddział/kwota
Wzór: żywienie /X 2021/Jan Kowalski/3-latki/120zł

Regulamin stołówki szkolnej>>

Deklaracja dożywianie >>

Zapraszamy do stołówki szkolnej!