Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. W 2023 r. i w 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Od roku 2025 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I–VIII.

Informacje dotyczące wymagań egzaminacyjnych 2023 i 2024>>

Informatory o egzaminie ósmoklasisty + Aneksy >>

WAŻNE!
Na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi ósmoklasisty) dostępne są:
a.informatory o egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019 oraz aneksy do tych informatorów obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024
b.przykładowe arkusze egzaminacyjne
c.arkusze egzaminu próbnego
d.zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych


EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
•    uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
•    uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
•    słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
W roku szkolnym 2023/2024 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
1.    języka polskiego
2.    matematyki
3.    języka obcego nowożytnego.
Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Przebieg egzaminu ósmoklasisty
Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎
Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:
1.    pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
2.    drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
3.    trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.
Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎
Zadania na egzaminie ósmoklasisty
W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator o egzaminie ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informatory oraz szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty umieszczone są na stronach: CKE czytaj>> i OKE czytaj>>.